Wijziging wet computercriminaliteit, 1 september 2006

1. Introductie

Op 1 september 2006 werd een aantal wijzigingen aan de diverse wetten met betrekking op computercriminaliteit doorgevoerd. De tekst van het wetsvoorstel is hier te vinden, met de wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht als PDF. Deze wetgeving is gebaseerd op een Europees verdrag.

Een aantal zaken wordt nu strenger bestraft, en dan met name het "misbruik van hulpmiddelen", virtuele kinderporno en afluisteren van gegevens. Het 'inbreken' in systemen is net zo strafbaar als vroeger, maar hoe zit het nu met het bezit van software tools die 'helpen' bij het afluisteren en inbreken, zoals Ethereal en Hunt? Is dit strafbaar?

In het kort is het antwoord: dat hangt van de rechter af.

Bert-Jaap Koops zegt:
Veel ingrijpender dan het voorgaande is evenwel art. 6 CCV, dat misbruik van hulpmiddelen strafbaar stelt (de term uit het verdrag, ‘devices’, omvat zowel apparatuur als programmatuur; ik gebruik daarom de term ‘hulpmiddel’ in plaats van de gebruikelijker vertaling ‘apparaat’). Volgens het verdrag moeten tal van, kort gezegd, voorbereidingshandelingen strafbaar worden gesteld die worden gepleegd met het doel om een van de voorgaande delicten te plegen. Het gaat om bijvoorbeeld het ontwikkelen, verspreiden of voorhanden hebben van apparatuur of programmatuur voor hacken, virusverspreiding of gegevensonderschepping. Ook het voorhanden hebben van wachtwoorden of toegangscodes waarmee toegang tot een computer(systeem) kan worden verkregen, is strafbaar als men van plan is om daarmee bijvoorbeeld computervredebreuk te plegen.

Om de zoektocht wat overzichtelijk te houden, kiezen we ervoor om Hunt te definiëren als een software-hulpmiddel waarmee het mogelijk is om netwerkverkeer af te tappen, en om een valse identiteit aan te nemen door arp-poisoning. We gaan enkel uit van het bezit, niet van het gebruik (dit was al strafbaar).

Direct hieronder staat een analyse van de zaken. Een overzicht van de wetsartikelen die vallen onder de noemer 'computercriminaliteit' zijn te vinden in de bijlage.

1.1. Disclaimer

De hieronder beschreven informatie en conclusies zijn gebaseerd op informatie die wij konden vinden, en op onze interpretatie. Wij zijn geen juristen. De rechter zou er heel anders over kunnen denken :)

2. Is bezit van Hunt strafbaar?

2.1. Wetsartikelen

In de bijlage staan een aantal zinvolle artikelen, maar de meest toepasbare zijn 139d en f, allebei over afluisterapparatuur (en programmatuur?).

2.2. Bestaande jurisprudentie

Sinds de wetswijzigingen zijn er nog geen uitspraken op basis van de aangepaste artikelen gedaan. In de artikelen wordt een aantal termen gebruikt die voor verschillende interpretatie vatbaar zijn; hieronder een aantal zaken, die interpretatie van de artikelen mogelijk maakt. Alle artikelen hebben een LJ-Nummer, een Landelijk Jurisprudentie Nummer. De betreffende arresten zijn na te lezen op www.rechtspraak.nl.

Het komt er dus op neer dat (a) er onderscheid wordt gemaakt tussen hardware en software, en (b) de rechter geen onderscheid maakt tussen actieve en passieve data.

2.3. Conclusie

In het kort: het hangt af van de interpretatie van de rechter.

Artikel 139d.2a kan van toepassing zijn als de rechter van mening is dat een PC waarop Hunt geinstalleerd is, of het programma Hunt zelf, een 'technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt' voor het inbreken is.

Artikel 139d.2b kan van toepassing zijn als de rechter van mening is dat software een gegeven is, vergelijkbaar met een password.

Het is onze inschatting dat het eerste artikel niet van toepassing is, omdat dit het onderscheid tussen hard- en software geen recht doet. Bij het tweede artikel zou de voorziening 'computerwachtwoord' kunnen betekenen dat de rechter het artikel niet toepasbaar verklaart; als het wetsartikel het had gehouden bij 'een gegeven waarmee toegang kan worden verkregen', dan was het zeker toepasbaar.

Aangezien er, zolang de tools niet worden gebruikt, verder geen toepasbare artikelen zijn, zouden wij het er best op durven wagen.

Bijlage: toepasbare wetsartikelen met interpretatie

Alle hieronder genoemde wetsartikelen komen uit het Wetboek van Strafrecht. Alle informatie is afkomstig van wetten.overheid.nl. Zoals in de inleiding is vermeld, heeft de wetswijziging betrekking op meer artikelen in het Wetboek van Strafrecht; we hebben er voor gekozen om niet alles op te nemen, maar alleen artikelen die iets zeggen over de hulpmiddelen en hun toepassing.

Bij elk wetsartikel is, waar nuttig, een cursieve uitleg opgenomen.


Tekst: Remko van Brakel, Xander Hover, Gerben Kegel, Angelo van der Sijpt - october 2006.